Risicomanagement

Iedere organisatie is gericht op continuïteit en het realiseren van vooraf vastgelegde doelen. Ondernemen is synoniem aan het nemen van risico’s. Met het nemen van risico’s, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten onderscheidt men zich van de concurrentie. Het spanningsveld tussen deze twee uitersten, continuïteit versus risico, wordt door risicomanagement beheerst.
De risico’s die zich binnen een organisatie voor doen zijn in te delen naar factoren “kans van optreden” en de “mate van impact”.

Wat bieden wij u?

  • Advisering en Ondersteuning bij het opstellen van uw risicomanagement beleid. Dit doen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Bepalen van de risicobereidheid van uw organisatie en deze toetsen aan uw retentiecapaciteit.
  • Het inventariseren en analyseren van de risico’s die invloed hebben op de continuïteit van uw onderneming. Het uitvoeren en ondersteunen bij de RIA (risico inventarisatie en analyse) en BIA (business impact analyse).
  • Implementeren van maatregelen.
  • Monitoren van maatregelen.

De resultaten hiervan gebruiken we als input voor uw business continuity management en de onderliggende continuïteitsplannen.

Welke voordelen heeft dit voor uw organisatie?

  • Inzage in de risico’s die de continuïteit van uw organisatie bedreigen.
  • Risicomanagement wordt onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering.
  • Creëren van creativiteit, innovatiekracht en ondernemingszin bij de medewerkers waardoor uw organisatie veerkrachtiger en meer toekomstbestendig wordt.
  • Risicomanagement waarborgt de continuïteit van uw onderneming en levert een bijdrage in het gewenste resultaat.
  • Creëren van risicobewustzijn bij de medewerkers van uw organisatie.